Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Usługodawca ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.

 2.  Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego dostępnego pod adresem www.albatrosbus.pl


Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Bilet - bilet elektroniczny upoważniający do przejazdu na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę; Bilet jest uznawany za fakturę na podstawie § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz.360), przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz.1661);

Dane – dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy miejsca zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej;

Formularz – formularz umieszczony w Portalu służący do zakupu Biletu;

Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Usługodawcy i świadczonych przez niego Usług dostępny pod adresem URL www.albatrosbus.pl ub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL;

Usługi – usługi sprzedaży online, o których mowa w § 3 Regulaminu, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na stronach Portalu;

Usługobiorca – osoba, która korzysta z Usług, o których mowa w § 3 Regulaminu;

Usługodawca –  Albatros Sp. z o.o., ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1999 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926).

 

Rodzaje i zakres świadczenia Usług

 1.  Na podstawie Regulaminu Usługodawca w ramach Portalu internetowego świadczy Usługobiorcy Usługi polegające na sprzedaży online Biletów oraz przesyłaniu Biletów, a także rozpatruje  reklamacje dotyczące sprzedaży Biletów.

2. Proces zakupu online Biletu przez Usługobiorcę składa się z następujących etapów:
a) wybór trasy: w jedną lub w dwie strony,
b) wybór miejsca odjazdu i przyjazdu,
c) wybór daty odjazdu i przyjazdu,
d) wybór liczby pasażerów,
e) zaakceptowanie warunków zakupu Biletu przez Usługobiorcę - zamówienie Biletu,
f) potwierdzenie realizacji zamówienia przez Usługodawcę,
g) dostarczenie Biletu Usługobiorcy drogą elektroniczną.
3. Płatności za Bilet można dokonać za pomocą ePłatności.
4. Umowa przewozu pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta w momencie dokonania zapłaty za przejazd (nabycia Biletu).
5.  Niezwłocznie po odnotowaniu przez Usługodawcę wpływu ceny za przejazd, Usługodawca przesyła Usługobiorcy elektronicznie na wskazany przez niego w Formularzu adres e-mail numer rezerwacji i Bilet.
6.  Usługobiorca może uzyskiwać informacje oraz zgłaszać zapytania związane z przesyłaniem Biletu elektronicznie poprzez: 

1.  Na podstawie Regulaminu Usługodawca w ramach Portalu internetowego świadczy Usługobiorcy Usługi polegające na sprzedaży online Biletów oraz przesyłaniu Biletów, a także rozpatruje  reklamacje dotyczące sprzedaży Biletów.

2. Proces zakupu online Biletu przez Usługobiorcę składa się z następujących etapów:
a) wybór trasy: w jedną lub w dwie strony,
b) wybór miejsca odjazdu i przyjazdu,
c) wybór daty odjazdu i przyjazdu,
d) wybór liczby pasażerów,
e) zaakceptowanie warunków zakupu Biletu przez Usługobiorcę - zamówienie Biletu,
f) potwierdzenie realizacji zamówienia przez Usługodawcę,
g) dostarczenie Biletu Usługobiorcy drogą elektroniczną.

3. Płatności za Bilet można dokonać za pomocą ePłatności.

4. Umowa przewozu pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta w momencie dokonania zapłaty za przejazd (nabycia Biletu).

 5.  Niezwłocznie po odnotowaniu przez Usługodawcę wpływu ceny za przejazd, Usługodawca przesyła Usługobiorcy elektronicznie na wskazany przez niego w Formularzu adres e-mail numer rezerwacji i Bilet.

 6.  Usługobiorca może uzyskiwać informacje oraz zgłaszać zapytania związane z przesyłaniem Biletu elektronicznie poprzez: stronę FAQ (najczęściej zadawane pytania), formularz kontaktowypocztę elektroniczną wysyłaną na adres info@albatrosbus.pl, oraz dedykowaną linię telefoniczną udostępnioną przez Usługodawcę pod numerem: +48 (16) 6 780 870 na terytorium Polski oraz z zagranicy (koszt połączenia wg stawek operatora).

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostarczania Usługi z powodu prac konserwacyjnych nad systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz na czas aktualizacji danych na stronie internetowej.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego
 

1. Usługobiorca może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia Usług przez Usługodawcę listem poleconym na adres Usługodawcy: ALBATROS Sp. z o.o. 37 - 700 Przemyśl ul. Ofiar Katynia 26

 2.  Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać Dane Usługobiorcy.

3.  O wyniku reklamacji Usługodawca powiadomi Usługobiorcę listem poleconym  na wskazany przez Usługobiorcę adres  w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.


Regulamin przewozu osób
Regulamin korzystania z WIFI

Aktualizacje podróży:
Promocja WIOSNA 2018!!!!! BILETY OD 1ZŁ!!!!
opublikowano 98 dni temu